System Harmonium Transport

Harmonium Transport  to system komputerowy zapewniający wygodne prowadzenie przedsiębiorstw transportu towarów oraz przewozu osób.  Umożliwia szybkie wprowadzanie i planowanie zleceń nieregularnych oraz cyklicznych. Elastyczność oraz modułowa konstrukcja systemu zapewnia możliwość dostosowania do różnej specyfiki pracy oraz przewozów.

Elementami wyróżniającymi system Harmonium Transport jest:

 • pełna automatyka pomagająca wyszukać odpowiedni pojazd oraz kierowcę mogącego realizować zadanie zlecenie,
 • możliwość definiowania własnych, niestandardowych  typów i parametrów pojazdów łączących się ze zleceniami,
 • elastyczne definiowanie rodzaju pracy kierowców
 • automatyczna generacja grafiku na wybrany okres,
 • automatyczne wyszukanie wolnych pojazdów i kierowców przy wprowadzaniu nowych zleceń do istniejącego grafiku,
 • wygoda wprowadzania bieżących zmian,
 • łączenie planu oraz realizacji w ramach jednego grafiku z zachowaniem kontroli przekroczeń
 • pełne rozliczenie kierowców.

Poniżej przedstawiamy uogólniony schemat działania systemu Harmonium.

Kluczowe elementy systemu Harmonium transport:

Moduł pojazdów

Aby zapewnić wygodę korzystania z systemu  postanowiliśmy nie wymuszać określonej kategoryzacji pojazdów. Użytkownik może sam zdecydować na jakie grupy, rodzaje oraz typy taboru podzieli swoje pojazdy.

Każdy pojazd może mieć określone standardowe parametry, jak np. ładowność, ilość palet dla transportu towarów, czy np. ilość miejsc siedzących dla transportu osób.

Aby umożliwić pełną automatyzacje przydzielania wolnych pojazdów do zleceń, umożliwiliśmy również dodawanie własnych parametrów, charakterystycznych dla przewozów w Państwa firmie.

Moduł kierowców

Kierowcy, w zalezności od umowy z firmą mogą mieć różny typ zatrudnienia i rozliczania.

Możliwe jest m.in. oznaczenie części etatu, maksymalnej ilości godzin pracy w miesiącu tygodniu dniu oraz dniu. Kierowcy mogą mieć również przypisany dowolny schemat pracy, określający przykładowo pracę jedynie w weekendy, lub na zleceniach nocnych.

Podczas planowania i rozliczania pracy kierowców system na bieżąco kontroluje przepisy zgodne z typem zatrudnienia danego kierowcy

Kierowcy są automatycznie informowani o przydzielonych  zleceniach i zadaniach, zgodnie z wybranym trybem powiadomień.

Moduł transport towarów

System Harmonium Transport został dostosowany do charakterystyki pracy przedsiębiorstw przewozu towarów. Z zachowaniem pełnej możliwości personalizacji procesu wprowadzania zleceń, planowania, bieżących zmian oraz rozliczania. Moduł transportu towarów pozwala na szybkie planowanie jednego lub wielu zleceń, automatyzując  proces znalezienia wolnego pojazdu, oraz najoptymalniejszego kierowcy, minimalizując ewentualne wykroczenia.

Moduł transportu osób

System Harmonium Transport został dostosowany do charakterystyki pracy przedsiębiorstw zajmujących się zarówno okolicznościowym jak i regularnym  przewozem osób.  Moduł transportu towarów pozwala na szybkie planowanie jednego lub wielu zleceń uwzględniając przewozy cykliczne, automatyzując  proces znalezienia wolnego pojazdu, oraz najoptymalniejszego kierowcy, minimalizując ewentualne wykroczenia. Uwzględnia pracę w załodzę.

Moduł zleceń

Moduł zleceń jest kluczowym elementem systemu Harmonium Transport, działaniem którego chętnie się chwalimy.

Pozwala na wygodne wprowadzanie zleceń jedno lub wieloetapowych.

Na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie wygeneruje jedno lub wiele zadań dziennych zawierających odpowiednie czasy pracy oraz przerwy, zadania te zostaną następnie przypisane kierowcom.

W zleceniu należy wprowadzić jedynie istotne dla nas kwestię.

Przykładowo, jeśli kierowca jedzie z Punktu A do B, gdzie ma rozładunek, a następnie do punktu C , można prowadzić jedynie przedział czasu okna rozładunkowego w lokalizacji B. Start, koniec zadania oraz przerwy i odpoczynki  system dostosuje sam. Niezależnie czy zlecenie będzie trwało kilka godzin czy kilka dni.

Zlecenie może mieć od razu przypisany pojazd i kierowcę, wtedy wszystkie przerwy, czasy pracy i dyżurów zostaną do niego dostosowane.

Można też skorzystać z automatu wybierającego kierowców oraz pojazd opisanego w kolejnym punkcie.

Mapy

Podgląd zleceń na mapie.

Automatyczne pobieranie czasów oraz odległości pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

Moduł automatycznego przydzielania zleceń

Automatyczne przydzielanie zleceń ma za zadanie wybrać wolny pojazd lub pulę pojazdów zgodnych z parametrami danego zlecenia.

Znajduje też  optymalnych kierowców, minimalizując przekroczenia, oraz dostosuje odpoczynki i czas trwania zlecenia pod każdego z nich. Miejsce wystąpienia odpoczynków, przerw i ograniczenia nałożone na czasy pracy i jazdy są tworzone dla każdego zlecenia osobno dla każdego kierowcy, w efekcie to samo zlecenie może być przez różnych kierowców ukończone w różnym czasie. O kryteriach proponowanych kierowców decyduje użytkownik. Przykładowo, zgodnie z czasem ukończenia przewozu, najkrótszym czasem realizacji, równoważeniem pracy w firmie itp.

Moduł przewozów regularnych 

Moduł przydatny zarówno w transporcie towarów oraz osób, gdzie występują zlecenia cykliczne lub rozkład jazdy.

Istnieje możliwość importu rozkładu jazdy.

Moduł pozwala na utworzenie dowolnych zadań dziennych z przypisaną legendą jazdy. Zlecenia cykliczne są następnie automatycznie umieszczane w grafiku zgodnie z kryteriami doboru kierowcy  pojazdu określonymi przez użytkownika.

Moduł automatycznego planowania

Planowanie jest jednym z najważniejszych elementów systemu Harmonium Transport, udoskonalanym od wielu lat we współpracy z dziesiątkami firm o różnej specyfice pracy. W efekcie udało się stworzyć moduł mogący uwzględnić różne sposoby planowania pracy kierowców i realnie zautomatyzować ten proces. Jest to jeden z kilku elementów systemu Harmonium szczególnie docenianych przez naszych klientów.

Jeśli przewozy w Twojej firmie wydają się ciężkie do optymalnego zaplanowania, skontaktuj się z nami. Wspólnie zastanowimy się nad wygodną automatyzacją i kontrolą przepisów podczas planowania.

Moduł planowania pozwala na automatyczne tworzenie grafiku dla kierowców i pojazdów. System Harmonium w sposób najbardziej optymalny przydziela zadania dzienne, dostosowując wybór zadań do systemu zatrudnienia i możliwości każdego kierowcy oraz parametrów pojazdów.

Przydzielenie zadań kierowcom odbywa się z zachowaniem kontroli poprawności tworzonego grafiku, w tym zgodności z ustawą o czasie pracy kierowców, a także dla zatrudnionych na umowę o pracę, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy. Zachowane są m.in. odpowiednie odpoczynki, przerwy, czasy pracy, czasy jazdy zarówno na poziomie dnia, tygodnia, miesiąca jak i całego okresu rozliczeniowego.

Moduł grafiku kierowców i bieżące zmiany

Panel grafiku zapewnia czytelny widok całego miesiąca z możliwością szybkiego i wygodnego wprowadzenia wszelkich zmian w zaplanowanym miesiącu. Widoczne są wszystkie naruszenia dla wszystkich kierowców. Po dokonaniu dowolnej zmiany (np. przeniesienie zadania dziennego innemu kierowcy, wprowadzenie nowego zlecenia) na bieżąco przeliczane są czasy niezbędne do rozliczenia. W razie wystąpienia ewentualnego naruszenia, użytkownik jest na bieżąco informowany odpowiednimi podkreśleniami i opisami. Na tym poziomie dostępny jest również taryfikator wykroczeń, dzięki któremu można szybko wybrać najoptymalniejszą z możliwych zamian.

Dostępne drukowanie kart drogowych.

Możliwe jest tu wprowadzenie m.in. urlopów, dni chorobowych, rezerw, zadań nie związanych z przewozem, wolnych oraz dodanie kolejnych zleceń.

Moduł grafiku pojazdów 

Grafik pojazdów, pozwala na zarządzanie przewozami z perspektywy zajętości pojazdów.

Można go wyświetlić na dowolny okres czasu, z różnym poziomem dokładności. Widoczni są tu również kierowcy realizujący dany przewóz.

Moduł kontrolny i taryfikator

Kontrola przekroczeń ustawowych  w systemie Harmonium odbywa się na każdym etapie planowania oraz realizacji zadań dziennych.

W przypadku wystąpnienia przekroczeń powstałych np. podczas wprowadzania bieżących dyspozycji, system w czytelny graficzny sposób informuje o naruszeniach. Jednocześnie dostępny jest widok taryfikatora kar kierowcy wraz z taryfikatorem kar przedsiębiorcy. Pozwala to na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ewentualnych kar występujących podczas konieczności wprowadzenia nagłych zmian w grafiku. W przypadku konieczności znalezienia nowego kierowcy mogącego zrealizować dane zadanie dzienne, Harmonium potrafi również automatycznie wyszukać najlepszego kierowcę na zastępstwo. Naruszenia widoczne są jedynie przez użytkownika systemu, nie zostają naniesione na wydruki.

Połączenie z systemem 'Harmonium Tacho’ pozwala uwzględnić w ramach jednego grafiku przewozy planowane,

oraz ich realizację automatycznie sczytaną przez system z tachografów analogowych oraz cyfrowych.

Rozliczenie

System Harmonium automatycznie tworzy kompletną ewidencję czasu pracy kierowców uwzględniając również dane z taryfikatora.

Możliwe jest automatyczne połączenie z platformą płacową Harmonium Płace. Dostępny jest też eksport danych do większości systemów płacowych oraz do formatu Excel.

Faktury

Moduł fakturowania umożliwia automatyczne wystawianie faktur na podstawie danych ze zrealizowanych zleceń. Pozwala na wystawianie faktur VAT, paragonów, dokumentów proforma oraz dokumentów korygujących.

Faktury są tworzone z uwzględnieniem specyfiki przewozu (transport towarów lub osób, krajowy lub międzynarodowy).

Mogą być wystawiane w dowolnej walucie. Program współpracuje z dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi.

Raporty

Raporty i analizy w systemie Harmonium wspierają zarówno pracę kierowców, planistów, jak też księgowości i kadry zarządzającej.

Między innymi:

 • grafiki kierowców
 • plan pracy pojazdów
 • karty drogowe
 • listy obecności
 • wydruki zleceń
 • zaświadczenia AETR
 • raporty dni wolnych
 • ewidencja czasu pracy kierowców
 • kontrola uprawnień kierowców
 • kontrola badań technicznych pojazdów
 • raport taryfikatora

Harmonium Planowanie

Harmonium Planowanie to system komputerowy zapewniający wygodne prowadzenie każdego przedsiębiorstwa komunikacji realizującego przewozy na liniach miejskich, podmiejskich oraz objętych rozporządzeniem 561/2006.

System Harmonium wspiera pracę od zleceń lub rozkładu jazdy przez planowanie miesięczne, bieżące dyspozycje po pełne rozliczenie kierowców.

Potrafi w pełni automatycznie stworzyć miesięczny grafik zgodny ze specyfiką pracy w Państwa przedsiębiorstwie, umożliwiając definiowanie szeregu własnych warunków i schematów generacji.

Harmonium Tacho

System Harmonium Tacho służy do automatycznego  tworzenia ewidencji czasu pracy kierowców na podstawie wykresówek analogowych oraz tachografów cyfrowych. Dostępna kontrola poprawności oraz taryfikator. System może zostać zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Harmonium wyświetlająci kontrolując  plan oraz realizację w ramach jednym grafiku.

Harmonium Paliwo

System Harmonium Paliwo służy do rozliczania zużycia paliwa na podstawie liczby przejechanych kilometrów oraz ilości zatankowanego paliwa. Pozwala na łatwe obliczanie oszczędności i przepałów, wykrywanie pojazdów zużywających zbyt dużą ilość paliwa, jak i jednorazowych, znacznych i nieuzasadnionych przepałów.

Harmonium Płace

System Harmonium Płace Ewidencjonuje pracowników etatowych i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Pozwala na obliczanie płac pracowników, tworzenie niezbędnych sprawozdań dla ZUS i US a także sprawozdań wewnętrznych na potrzeby firmy.

Możliwość automatycznego importu ewidencji tworzonej w systemie Harmonium.

Formularz kontaktowy

 

Chcesz zobaczyć system Harmonium Transport?

Napisz do nas.

 

Dziękuję za Twoją wiadomość. E-mail został wysłany.
Wystąpił błąd podczas próby wysłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.